• تهران-طالقانی-بهارشمالی-مجتمع بهار امین -واحد۲۳
air-separator2

برای حذف گازهای محلول در آب سیستم های بسته مانند سیستم دیگ آب گرم شوفاژ و آب سرد چیلر و آب گرم شده در مبدل حرارتی که باعث خوردگی در خطوط انتقال و دستگاه ها شده و با تجمع در مسیر لوله کشی مانع گردش صحیح آب می گردد و همچنین در صورت انتقال به مکش پمپ ها باعث کاویتاسیون شده و صدمه زننده می باشد لازم است ازایرسپراتور(جداکننده هوا) استفاده گردد. در ایرسپراتور با ورودی مماسی آب به داخل دستگاه و ایجاد چرخش گریز از مرکز، گازها از آب جداشده و به داخل مخزن انبساط هدایت و خارج می شوند.