• تهران-طالقانی-بهارشمالی-مجتمع بهار امین -واحد۲۳
product2

جهت حذف سختی آب به منظور عدم رسوب گذاری و آسیب رسانی در فرآیندهای استفاده صنعتی و آشامیدنی آب، خصوصا در کاربرد صنعتی آب، در موتورخانه‌های بخار و آب گرم از رزین های تبادل یونی استفاده می‌شود. این امر با عبور آب از بستر رزین سختی آب حذف شده و آب نرم حاصل می‌گردد.

سختی آب و یون‌های موجود در آب عموما در دو دسته کاتیونی و آنیونی تقسیم می‌شوند که عمدتا برای استفاده آب در صنعت حذف سختی‌های کاتیونی متداول‌تر و معمول است.